Dotazník pro žáky ISŠA
(DPZI)

Cílem dotazníkového šetření je získání podkladů pro další rozvoj prezentace školy.